NTN Snow & More 2017/2018 nr 1

74 Choć nasze testy organizujemy nieprzerwanie od kilkunastu lat i praktycznie każdy dobry i kompe- tentny narciarz może wziąć w nich udział, to nadal wokół nich funkcjo- nuje mnóstwo mitów. Postanowili- śmy się z nimi rozprawić w formie odpowiedzi na najczęściej zadawa- ne pytania, czyli FAQ. Zaczynajmy! Dlaczego testujecie tylko kilka wybranych grup nart, a nie wszyst- kie dostępne? To proste. Każdego roku w teście znajduje się około 100 par nart, a w akcji bierze udział 70 narciarzy. Więcej w cią- gu jednego tygodnia nie jesteśmy w sta- nie obsłużyć. Na naszych testach pra- cuje przynajmniej ośmiu serwisantów, codziennie od 9.00 do 14.00 ustawiają- cych wiązania, a potem ostrzących kra- wędzie i smarujących deski. Tak czy ina- czej prowadzimy jeden z największych testów w Europie. Czemu niektóre narty znajdują się w nieodpowiednich dla nich gru- pach? Każdego roku, już na początku lute- go, wysyłamy do importerów poszcze- gólnych marek w Polsce szczegóło- we informacje na temat planowanego podziału na grupy wraz z kryteriami, które narty powinny spełniać, aby być konkurencyjne w tychże grupach. Na indywidualne życzenie importerów sami typujemy też modele do konkretnych grup. Dodatkowo konsultujemy podział z brand managerami poszczególnych marek. Na koniec od każdego z im- porterów otrzymujemy listę nart, które zostały wytypowane do testów, i wtedy możemy dokonać ostatecznej korekty. Niestety zdarza się, że niektórzy impor- terzy nie konsultują się z nami, a sami niezbyt dokładnie czytają założenia po- szczególnych grup. Ostatecznie, cza- sami na testy docierają deski źle przy- dzielone, ale w to już nie ingerujemy, uważając, że przedstawiciele importera wiedzą, co czynią. Dlaczego nie prowadzicie ran- kingu nart na podstawie zdobytych punktów? Uważamy, że nasz test jest unikalny ze względu na bardzo obszerne ko- mentarze testerów, które jednoznacznie określają charakter nart oraz ułatwiają wybór modelu najbardziej optymalnego dla indywidualnych preferencji. Sucha punktacja nie oddaje nawet częściowo rzeczywistej wartości przedstawianych desek. Nie istnieją narty obiektywnie najlepsze. Każdy wybiera dla siebie inne deski, najbardziej dopasowane do uwa- runkowań fizycznych i stylu jazdy. Mo- tywujemy naszych testerów do jasnych i precyzyjnych wypowiedzi. To one sta- nowią rzeczywistą wartość naszych po- równań. Co dzieje się z nartami po te- stach, czy mogę je tanio kupić? Nie! Ani tanio, ani drogo. Narty testo- we nie należą do redakcji i po testach zostają zwrócone importerom, którzy za ich pomocą prowadzą swoje akcje promocyjne przez cały nadchodzący sezon. Ile płacą importerzy za możliwość przysłania swoich produktów na te- sty? Nic nie płacą. Każdy z importerów zobowiązany jest jedynie do zapew- nienia serwisu nart testowych. Może to uczynić wysyłając na testy swojego pra- cownika lub skorzystać z usług serwisu zewnętrznego (np. Super Serwis NTN, Marek Żurawiecki czy Kuba Malczew- ski) według ustalonych indywidualnie stawek. Czy podczas testów narty są ma- skowane, aby narciarze nie wie- dzieli, na czym jeżdżą? Nie. Uważamy, że maskowanie nart to wybieg mający bardziej uwiarygodnić obiektywizm niektórych testów. W dzi- siejszych czasach każdy, nawet średnio zainteresowany sprzętem narciarz (a ta- kich wśród testerów nie ma) jest w sta- nie rozpoznać deski po wiązaniach, pły- tach, kształcie dziobów, zewnętrznych systemach antywibracyjnych itp. W celu zapewnienia całkowitej anonimowości trzeba by jeździć w pudełkach lub z za- słoniętymi oczami. Kto może zostać testerem? Każdy kompetentny narciarz, który nawiąże kontakt z redakcją i przyśle nam kilka zdjęć lub najlepiej filmik ze swojej jazdy. Niezależny Test Narciarski jest organizowany w Kaunertal poza głównym sezonem. Tym samym koszty zakwaterowania i karnetu są skutecz- nie minimalizowane. Mała uwaga. De- cydując się na udział w testach, każdy musi zdawać sobie sprawę, że nie jest to wyjazd rekreacyjny i trzeba wyka- zać się odpowiednią kondycją, jednak ogromna większość naszych testerów zawsze deklaruje chęć udziału w kolej- nej imprezie. FAQ TEKST: Tomasz Kurdziel ZDJĘCIE: Michał Szypliński (skifoto.pl) Niezależny Test Narciarski

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU4MTI=